Pensioenfonds
Laag 1
Laag 2
Laag 3
Welkom

U bouwt pensioen bij ons op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. Dit Pensioen 1-2-3 is bedoeld voor deelnemers die vóór 1 augustus 2014 in dienst zijn getreden bij Yara.
In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in de pensioenplanner.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds Yara.

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in als u 68 jaar wordt, maar kan worden vervroegd.
>> meer informatie

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner een partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
>> meer informatie

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door.
>> meer informatie

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Lees meer in het pensioenreglement.

2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u standaard geen aanvullende uitkering van Pensioenfonds Yara. U kunt wel aangemeld zijn voor een aanvullende verzekering via uw werkgever bij het pensioenfonds.
>> meer informatie

3. Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Yara. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Pensioenfonds Yara.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.

>> meer informatie

U bouwt ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
>> meer informatie

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 17.545 bouwt u in 2024 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min dit drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Ook is er een salarisgrens: u bouwt geen pensioen op over het salaris boven € 137.800 (bedrag 2024).
>> meer informatie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Yara doet dat ook. Van de totale pensioenpremie betaalt Yara het grootste deel. De premie die u zelf betaalt ziet u op uw loonstrook.
>> meer informatie

4. Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
>> meer informatie

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Gebruik dan de Pensioenvergelijker.

U kunt extra partnerpensioen verzekeren bij Yara (ANW Hiaat verzekering). Uw partner krijgt dan een aanvulling op zijn/haar partnerpensioen na uw overlijden.
>> meer informatie

U wordt bij indiensttreding standaard aangemeld voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOP verzekering) via de afdeling HR Yara Sluiskil. Zo valt u bij langdurige ziekte minder ver terug in uw inkomen. De regeling is vrijwillig, u kunt zich afmelden voor deze verzekering.
>> meer informatie

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.
>> meer informatie

Wilt u eerder met pensioen dan de standaard leeftijd van 68 jaar? Dit moet u uiterlijk 12 maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen. Bespreek het met uw werkgever.
>> meer informatie

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat.
>> meer informatie

Wilt u uw pensioen eerst gedeeltelijk in laten gaan? Deze keuze heeft u op zijn vroegst op uw 60ste.
>> meer informatie

5. Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Pensioenfonds Yara heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen;
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen;
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Op de website leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

>> meer informatie

Wij proberen het pensioen van oud-werknemers en pensioengerechtigden mee te laten groeien met de prijzen en het pensioen van werknemers met de lonen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen zo verhoogd:

Per 1 januari Indexatie actieve deelnemers Indexatie oud-werknemers en pensioengerechtigden Stijging van de prijzen
2023 3,18% 12,66% 14,33%
2022 2,6% 3,42% 3,42%
2021 0% 0% 1,22%
2020 0% 0% 2,27%
2019 1,72% 1,31% 2,10%
2018 1,27% 0,85% 1,33%
2017 0,00% 0,00% 0,42%

Als we een tekort hebben, dan stort de werkgever extra geld in het pensioenfonds. Zolang werkgever en het pensioenfonds deze afspraak hebben, loopt u niet het risico dat uw pensioen verlaagd moet worden. Bij een tekort groeit uw pensioen niet (volledig) mee met de prijzen.
>> meer informatie

6. Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds Yara maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie
 • Kosten om het vermogen te beheren

>> meer informatie

7. Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder
>> meer informatie

Als u arbeidsongeschikt wordt
>> meer informatie

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
>> meer informatie

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont
>> meer informatie

Als u verhuist naar het buitenland
>> meer informatie

Als u werkloos wordt
>> meer informatie

Als u met onbetaald verlof gaat
>> meer informatie

Als u met ouderschapsverlof gaat
>> meer informatie

Als u met pensioen gaat
>> meer informatie

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie en/of keuzemomenten.

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen
Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Yara en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u in principe als u 68 jaar wordt. Het is een aanvulling op uw AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds Yara is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling en het aantal jaren dat u bij Yara heeft gewerkt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat in de pensioenplanner, op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Pensioenfonds Yara houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise (de ‘pensioengrondslag’) bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient in 2024 een bruto loon van € 47.545. De franchise is € 17.545. In 2024 bouwt u dan 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 30.000. Dat is € 562,50. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Partnerpensioen
Uw partner heeft na uw overlijden recht op een partnerpensioen. Het is belangrijk dat uw partner bij ons is aangemeld.

U was nog in dienst
Als u op het moment van overlijden nog in dienst was bij Yara, dan is het partnerpensioen in principe 70% van het ouderdomspensioen dat u op uw pensioendatum had kunnen bereiken. Maar bent u gescheiden, dan kan dit percentage afwijken.

U was al uit dienst
Als u overlijdt nadat u bij Yara uit dienst bent gegaan, dan wordt het partnerpensioen anders berekend. Het partnerpensioen is dan 70% van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u Yara verliet. Maar bent u gescheiden, dan kan dit percentage afwijken.

Bij pensionering mag u (een deel van) uw partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Uw partnerpensioen wordt dan lager.

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en wordt overgemaakt tot en met de maand waarin uw partner zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen staat in de pensioenplanner, op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid (ANW). Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen wordt aan uw kind uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kind 21 jaar wordt. Als uw kind invalide is of nog studeert, dan wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot zijn of haar 27e verjaardag. Hoeveel uw kinderen precies ontvangen, staat in uw UPO.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u arbeidsongeschikt wordt, dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Als u meer dan 65% arbeidsongeschikt bent, dan gaat uw pensioenopbouw volledig door en hoeft u geen premie te betalen. Bent u minder dan 65% arbeidsongeschikt, dan bouwt u alleen nog pensioen op over het deel dat u wèl kunt werken.

Yara moet bij het pensioenfonds melden dat u arbeidsongeschikt bent. Verandert de mate van uw arbeidsongeschiktheid, dan ontvangen wij automatisch bericht daarvan via het UWV. Of de registratie goed is gegaan ziet u op uw UPO bij Pensioengegevens arbeidsongeschiktheid. Staat het niet correct op uw UPO? Neemt u dan contact met ons op.

Pensioenreglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Lees meer in het pensioenreglement.

2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent of wordt, verliest u een deel van uw inkomen. De hoogte van het bedrag dat u verliest, hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. U krijgt hiervoor een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) van het UWV. U krijgt van Pensioenfonds Yara standaard geen aanvullende uitkering. Het kan dat u door de werkgever bij indiensttreding standaard bent aangemeld voor de verzekering van een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bij het pensioenfonds. U betaalt daar premie voor. Wilt u die verzekering niet meer, dan kunt u dat melden bij het pensioenfonds.

3. Hoe bouwt u pensioen op?

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u in de pensioenplanner en op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Het UPO krijgt u ieder jaar van ons. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Kijk in de pensioenplanner voor een overzicht van wat u in de toekomst kunt verwachten. U vindt dit ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij eventueel eerdere werkgevers.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Yara. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl. Zie ook onze speciale themapagina ‘Hoe maak ik een financiële planning?‘.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto salaris pensioen op. Pensioenfonds Yara houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid krijgt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw bruto salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag jaarlijks, verdeeld in 12 maandelijkse uitkeringen, zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Opbouwpercentage
Ieder jaar bouwt u een pensioen op over een deel van het bruto salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’ (in 2024: € 17.545). Over uw bruto salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

U bouwt het volgende op (2024):

Franchise € 17.545 Geen pensioenopbouw, de AOW moet dit opvangen
Salaris tot € 137.800 Pensioenopbouw 1,875%
Salaris boven € € 137.800 Geen pensioenopbouw

Stel: u verdient in 2024 een bruto loon van € 47.545. De franchise is € 17.545. In 2024 bouwt u dan 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 30.000. Dat is € 562,50. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Let op: Geen opbouw boven € 137.800.

De overheid vindt dat mensen met een salaris van drie keer modaal prima zelf een aanvulling op hun pensioen kunnen regelen. Boven dit bedrag is fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen daarom niet meer mogelijk. U kunt bij Pensioenfonds Yara over het deel van uw voltijds salaris boven € 137.800 (2024) geen pensioen meer opbouwen. Werkgever Yara heeft wel een overlijdensrisicodekking voor partnerpensioen verzekerd voor uw salaris boven deze grens. Mocht u hier meer informatie over willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling HR van Yara.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen
U en Yara betalen iedere maand pensioenpremie. Yara betaalt het grootste deel. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2023 is de totale premie ongeveer 35,2% van de pensioengrondslag. Yara betaalt elke maand pensioenpremie aan het pensioenfonds en u betaalt aan Yara een bijdrage van 5% van uw pensioengrondslag (salaris minus franchise). Yara houdt uw deel maandelijks in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw salarisstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

4. Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht
Gaat u uit dienst bij Yara? U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw nieuwe pensioenuitvoerder ten opzichte van Pensioenfonds Yara. Om twee regelingen te vergelijken met elkaar, kunt u de Pensioenvergelijker gebruiken.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij het pensioen aan u uit vanaf uw 68ste. U betaalt geen premie meer aan Pensioenfonds Yara en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Aanvullend partnerpensioen verzekeren (ANW Hiaat verzekering)
U kunt via de werkgever Yara een zogenaamde ANW Hiaat verzekering afsluiten bij Zwitserleven. U zorgt er dan voor dat uw partner een tijdelijke aanvulling op zijn/haar partnerpensioen krijgt na uw overlijden. Deze aanvulling krijgt uw partner tot zijn of haar AOW ingaat. Als u kiest voor deze verzekering, dan betaalt u hiervoor een maandelijkse premie tot aan uw AOW-leeftijd. Wilt u deze verzekering afsluiten? Neem dan contact op met met Jarno van de Plasse.

Het aanvullend partnerpensioen uit deze verzekering is € 19.080 bruto per jaar (2024). De jaarlijkse premie voor deze verzekering is afhankelijk van uw leeftijd. De premie wordt maandelijks op uw brutosalaris ingehouden; netto betaalt u dus minder.

Premievoorbeelden 2023
Iemand van 32 jaar betaalt in 2023 € 13,78 per maand
Iemand van 44 jaar betaalt in 2023 € 38,71 per maand
Iemand van 60 jaar betaalt in 2023 € 91,93 per maand

Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeren (AAOP)
Om bij langdurige ziekte minder ver terug te vallen in uw inkomen, wordt u bij indiensttreding standaard aangemeld voor een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen via uw werkgever bij Pensioenfonds Yara. Deze verzekering is vrijwillig. U kunt zich daarvoor afmelden bij het pensioenfonds. De verzekering stopt als u bij Yara uit dienst gaat. Pensioenfonds Yara voert deze verzekering uit.

Als u heeft gekozen om het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen te verzekeren, dan vult Pensioenfonds Yara uw arbeidsongeschiktheidsuitkering aan. Bij volledige (meer dan 65%) arbeidsongeschiktheid bedraagt de aanvulling 50% van het verlies aan jaarinkomen en stopt de aanvulling op de (vervroegde) pensioendatum. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bedraagt de aanvulling 70% van het verlies aan inkomen en stopt de aanvulling als u uit dienst gaat. De aanvulling stopt ook als u eerder overlijdt. Voor deze verzekering is de aftopping op een salaris van € 137.800 (2024).

Deeltijdpensioen
U kunt uw pensioen eerst gedeeltelijk in laten gaan. Deze keuze heeft u op zijn vroegst op uw 60ste. U gaat dan bijvoorbeeld voor twee dagen per week met pensioen en u blijft drie dagen per week werken tot u volledig met pensioen gaat. We noemen dit ook wel ‘deeltijdpensioen’. U mag met deeltijdpensioen voor 20%, 33,33%, 40% of 50% van uw normale dienstverband. U mag het percentage deeltijdpensioen vervolgens een keer per jaar, op 1 januari verhogen. U vraagt (wijzigingen in) deeltijdpensioen minimaal 6 maanden voor de ingangsdatum aan.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer). U kunt er daarom bij uw pensionering voor kiezen om het partnerpensioen te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Pensioen vervroegen of uitstellen
Uw pensioen gaat standaard in op uw AOW-leeftijd, zolang die niet na uw 68ste ligt. Het pensioenfonds zet dat automatisch voor u in gang. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

U mag ook eerder met pensioen, vanaf uw 60ste. Eerder met pensioen gaan betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Het heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat u in dat geval nog geen AOW krijgt. Als u eerder met pensioen wilt gaan, dan moet u dit op tijd overleggen met uw werkgever. U mag uw pensioen ook uitstellen, tot uiterlijk uw 68ste.

Ook als u al uit dienst bent en nog pensioen bij ons heeft staan mag u het pensioen eerder laten ingaan, vanaf uw 60ste, en maximaal 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd.

Vervroegde pensionering moet u uiterlijk 12 maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen bij Yara en bij het pensioenfonds. Onze pensioenadministrateur neemt 6 maanden voor uw pensioeningang contact met u op. U krijgt dan informatie over uw keuzemogelijkheden binnen onze pensioenregeling. Deze keuzemogelijkheden kunt u ook simuleren in onze pensioenplanner. Voor een gesprek over uw aanstaande pensionering kunt u natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met onze pensioenadministratie of met Jarno van de Plasse.

Vroegpensioen
Sommige medewerkers hebben een premievrij vroegpensioen. Dit kunnen zij niet eerder laten uitkeren dan vanaf hun 60ste en niet later dan vanaf hun 64ste. Wilt u weten of u hier recht op heeft en hoe hoog dat pensioen is? Kijk dan in de pensioenplanner of op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U vindt dit ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Beginnen met een hoger of lager pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat.

De periodes waar u uit kunt kiezen, zijn

 • vijf jaar;
 • tien jaar;
 • de periode tussen uw gekozen pensioendatum en de ingangsdatum van uw AOW-uitkering.

Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.

5. Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s kunnen leiden tot een tekort.

Pensioenfonds Yara probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. Soms zijn risico’s moeilijk te voorspellen. Bijvoorbeeld de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Pensioenfonds Yara moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds Yara ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds Yara ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Pensioenfonds Yara rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Pensioenfonds Yara moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter bij de afspraken over bijstortingen door Yara in geval van een tekort. Als de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Yara lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. We publiceren maandelijks een nieuwsbericht over onze beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is gedurende het jaar een voorlopig cijfer. Het definitieve percentage is pas bekend bij goedkeuring van het jaarverslag van Pensioenfonds Yara.

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2023 iets minder kopen dan in 2022. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Yara uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Wij proberen het pensioen van de werknemers mee te laten groeien met de lonen bij Yara. En we proberen het pensioen van oud-werknemers en pensioengerechtigden mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet ‘indexatie’ of ‘toeslag’. Het lukt niet altijd om de pensioenen te indexeren. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds Yara niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De toeslagbeleidsdekkingsgraad moet minstens 110% of hoger zijn, willen wij gedeeltelijk kunnen indexeren. Voor volledige indexatie ligt die grens dit jaar op ongeveer 140% (wordt jaarlijks achteraf bepaald op basis van de jaarcijfers). De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Yara de pensioenen als volgt verhoogd:

Per 1 januari Indexatie actieve deelnemers Indexatie oud-werknemers en pensioengerechtigden Stijging van de prijzen
2023 3,18% 12,66% 14,33%
2022 2,6% 3,42% 3,42%
2021 0% 0% 1,22%
2020 0% 0% 2,72%
2019 1,72% 1,31% 2,10%
2018 1,27% 0,85% 1,33%
2017 0,00% 0,00% 0,42%
2016 0,00% 0,00% 0,63%
2015 0,79% 0,33% 1,05%
2014 1,50% 1,56% 1,56%
2013 1,22% 1,56% 2,87%
2012 0,00% 0,00% 2,63%
2011 0,00% 0,00% 1,57%
2010 0,87% 0,41% 0,71%
2009 0,00% 0,00% 2,78%

Dit betekent dat wij bijvoorbeeld voor de bepaling van een toeslag per 1 januari 2023, gekeken hebben in welke groep (actief of oud-werknemer en pensioengerechtigd) u viel per einde 2022. Vervolgens werd de toeslag gegeven over uw opgebouwde pensioen per einde 2022.

Onze financiële positie bepalen
Pensioenfonds Yara beheert veel geld voor de deelnemers. Maar het pensioenfonds heeft ook veel verplichtingen (het uitkeren van pensioenen en de pensioenopbouw van deelnemers). De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding tussen die twee weer: (vermogen / verplichtingen) x 100% = dekkingsgraad. Dat is onze financiële positie. Rente heeft veel invloed op de verplichtingen: lage rente betekent hoge verplichtingen en een lagere dekkingsgraad. Bij de uitvoering van het financiële beleid maken wij gebruik van de ‘beleidsdekkingsgraad’. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat we ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Pensioenfonds Yara heeft hierover afspraken gemaakt met de werkgever Yara. Als er een tekort is, stort de werkgever extra geld in het pensioenfonds. Zolang de werkgever en het pensioenfonds deze afspraak hebben, loopt u niet het risico dat uw pensioen verlaagd moet worden.

6. Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds Yara maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvoering en de administratie die gedaan wordt door Centric, extern advies, kosten voor jaarwerkverplichtingen (certificerend actuaris, accountant) en uitbetaling van de pensioenen. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van de website en de e-nieuwsbrief. Met Yara is afgesproken dat deze diverse kosten die het pensioenfonds maakt, betaald worden door Yara.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. De kosten voor het vermogensbeheer betaalt het pensioenfonds zelf.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. De jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hier.

7. Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van baan
U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van uw nieuwe pensioenuitvoerder ten opzichte van Pensioenfonds Yara. Om twee regelingen te vergelijken met elkaar, kunt u de Pensioenvergelijker gebruiken.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij het pensioen aan u uit vanaf uw 68ste. U betaalt geen premie meer aan Pensioenfonds Yara en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u arbeidsongeschikt wordt, dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Als u meer dan 65% arbeidsongeschikt bent, dan gaat uw pensioenopbouw volledig door en hoeft u geen premie te betalen. Bent u minder dan 65% arbeidsongeschikt, dan bouwt u alleen nog pensioen op over het deel dat u wèl kunt werken. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV. Het is goed om te controleren of de registratie goed is gegaan, vooral als u al langere tijd arbeidsongeschikt bent. Dat ziet u op uw UPO bij Pensioengegevens arbeidsongeschiktheid. Staat het niet correct op uw UPO? Neemt u dan contact met ons op.

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen.

U hoeft alleen iets te regelen als u in het buitenland woont of ongehuwd bent en samenwoont. In dat geval moet u uw partner bij ons aanmelden via [email protected].

Woont u samen en wilt u dat uw partner in aanmerking komt voor een nabestaandenpensioen na uw overlijden? Alleen als u en uw partner aan de volgende voorwaarden voldoen, komt uw partner in aanmerking voor het partnerpensioen:

 • U heeft uw partner bij het pensioenfonds aangemeld;
 • U heeft hierbij een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds ingeleverd;
 • U voert op dit moment – en al minimaal zes maanden – een gezamenlijke huishouding, en woont dus beiden op hetzelfde adres;
 • U bent in dienst bij Yara.

Kijk goed welk partnerpensioen voor uw nieuwe partner is geregeld bij uw overlijden. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont
Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij het Pensioenfonds melden. Hiervoor gebruikt u het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen”, te downloaden via www.rijksoverheid.nl. Uiteraard kunt u voor meer uitleg contact opnemen met onze pensioenadministrateur via [email protected].

Verdeling ouderdomspensioen
In principe wordt het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen niet of in een andere verhouding te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Verdeling partnerpensioen

Uw (ex-)partner komt meestal in aanmerking voor het opgebouwde partnerpensioen dat tot het moment van scheiding is opgebouwd. Dit betekent dat als u maar een klein deel van uw werkzame periode gehuwd bent geweest, dat dan toch het hele opgebouwde partnerpensioen voor uw ex-partner is. Tenzij hij of zij afziet van dit pensioen. Misschien heeft hij of zij zelf een inkomen en is daarom niet afhankelijk van een partnerpensioen. De keuze of uw (ex-)partner wel of niet afziet van partnerpensioen, kan dus belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt. Mocht uw ex-partner afzien van het nabestaandenpensioen, dan moet dit opgenomen zijn in het echtscheidingsconvenant of uw ex-partner moet een afstandsverklaring hebben ondertekend.

Let op: woont u ongehuwd samen en eindigt uw samenwoonrelatie, dan moet u dit melden bij Pensioenfonds Yara. Anders blijft uw ex-partner ook recht houden op het partnerpensioen dat ná de samenwoonrelatie is opgebouwd!

Als u verhuist naar het buitenland
Als u naar het buitenland verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door en informeer naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW.

Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door.

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Ook de opbouw van het partnerpensioen en wezenpensioen stopt. Misschien heeft u bij het pensioenfonds een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd en/of een Anw-hiaatverzekering via Yara. Deze verzekeringen stoppen op het moment dat u uit dienst gaat bij Yara. Het is belangrijk dat u de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet te informeren over uw werkloosheid.

Als u met onbetaald verlof gaat
Tijdens een periode van onbetaald verlof bouwt u geen pensioen op. U kunt dit niet bij het pensioenfonds repareren. U kunt zelf beslissen of u het op een andere manier wilt repareren. U blijft tijdens de periode van onbetaald verlof wel maximaal 18 maanden verzekerd voor partnerpensioen.

Als u met ouderschapsverlof gaat
Tijdens een periode van ouderschapsverlof bouwt u geen pensioen op over uw verlofuren. U kunt dit niet bij het pensioenfonds repareren. U kunt zelf beslissen of u het op een andere manier wilt repareren. Het partnerpensioen is in een periode van onbetaald verlof ook alleen verzekerd voor de uren dat u nog werkt.

Als u met pensioen gaat
Als u met pensioen gaat heeft u veel te regelen. Wilt u eerder met pensioen, dan moet u dat eerst bespreken met Yara. Vervroegde pensionering moet u uiterlijk 12 maanden voor de gewenste pensioendatum aanmelden bij Yara en bij het pensioenfonds.

Onze pensioenadministrateur neemt 6 maanden voor uw pensioeningang contact met u op. U krijgt dan informatie over uw keuzemogelijkheden binnen onze pensioenregeling. Deze keuzemogelijkheden kunt u ook simuleren in onze pensioenplanner. Voor een gesprek over uw aanstaande pensionering kunt u natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met onze pensioenadministratie of met Jarno van de Plasse.

Hoe werkt het aanvragen van pensioen? Het antwoord vindt u bij onze meestgestelde vragen.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u vragen heeft
Heeft u vragen over uw pensioen bij Yara? Neem dan contact op met het pensioenfonds via de mail of op telefoonnummer +31 (85) 210 40 95 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.15 uur)

Contact over uw pensioen of pensioenuitkering

Pensioenuitvoeringsteam Yara
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (85) 210 40 95 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.15 uur)
Postadres: Postbus 30396, 1303 AJ Almere

Bent u in dienst gekomen ná 1 augustus 2014? Of wilt u een Anw-hiaatverzekering afsluiten?
Neem dan contact op met de afdeling HR Yara Sluiskil.

Contact over Pensioenfonds Yara

Administrateur van het pensioenfonds
Jarno van de Plasse
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0115-474 421

Postadres: Postbus 2, 4540 AA Sluiskil

Downloads